15 years lawyer BG

Сподели

За определени категории административни актове е въведена забрана да бъдат оспорвани по съдебен или административен ред. Но от това общо правило има изключения, дължащи се или на самия административен акт и неговите особености, или с оглед на органите, които го издават.

При наличието на специална клауза съдебният надзор се осъществява от съдилищата, но част от административните органи подлежат на контрол от така наречените “особени юрисдикции”, които действат като звена на изпълнителната власт. При решаването на юридически спор те действат като административни юрисдикции. Пред тях се развива съкратено производство. Актът, с който се произнасят, наподобява решенията или определенията на съдилищата и притежава силата на присъдено нещо.

При условията на специалната клауза съответният орган преценява с оглед законосъобразността на акта, но в отделни случаи и следи и за правилност. Жалбата няма суспензивен ефект, а решаващият орган действа по същество.

Някои категории административни актове не могат да бъдат обжалвани пред съд въз основа на общата клауза т.е по предвидения за това ред в АПК. Това не означава, че те изобщо са забранени за обжалване – те също могат да се обжалват пред съд или юрисдикция, но по специален ред, предвиден в специален закон.

Тези изключения се допускат от закона поради особености на административните актове и на съдържанието им или пък в зависимост от органите, които ги издават. Те са свързани със специални правила, които се отнасят до оспорването на отделни категории административни актове пред съд или друг правораздавателен орган.

Особеностите при приложението на специалната клауза са в няколко насоки:

По отношение на органите, пред които се развива това производство.

Общата клауза е намерила своето нормативно регулиране в АПК и в ЗАНН. Тук контролната дейност се осъществява само от съдилища (по АПК подведомствеността се разпределя между административните съдилища и ВАС в съответствие с подсъдността; по ЗАНН компетентността принадлежи на районния, окръжния или на административния съд).

Подсъдността при обжалването на основание на специалната клауза се различава от класическата подсъдност при обжалване на административните актове по обшия ред. Съдебният надзор се осъществява от съдилищата, но част от актовете подлежат на контрол от страна на т. нар. особени юрисдикции (звена и структури, които са в системата на изпълнителната власт). Когато пред тях се постави за решаване правен спор, то тогава те, решавайки правния спор, действат като особени юрисдикции или като административни юрисдикции. За дейността им като такива са характерни няколко особености: решава се правен спор, има две страни, които са самостоятелни помежду си и по отношение на решаващия орган. Пред особената юрисдикция се развива състезателно производство и то приключва с акт на особената юрисдикция, която наподобява решенията и определенията на съдилищата.

Решенията на особените юрисдикции имат особена юридическа характеристика, която е присъща на съдебните решения (силата на присъдено нещо). Обхватът на преценката, която особените юрисдикции правят, е по-обширен – при оспорване на правилата по общата клауза на проверка подлежи само и единствено законосъобразността на издадения административен акт. При оспорване по специалната клауза съдилищата правят преценка само по законосъобразност, докато особените юрисдикции проверяват основно дали даденият административен акт е законосъобразен, но в отделни случаи дали и до каква степен той е по правилен. Друга разлика между обжалването по общия ред и при специалната клауза е, че във втория случай жалбата няма суспензивен ефект С други думи изпълнението на обжалвания акт продължава, освен ако решаващият орган не постанови друго. В АПК е възприет друг принцип – жалбата има суспензивен ефект, освен ако особени обстоятелства не налагат предварително изпълнение. Друг характерен белег за специалната клауза е, че решаващият орган – съд или юрисдикция – действа по същество.

По отношение на контрола на съдебните решения/ решенията на особените юрисдикции въз основа на специална клауза не съществува изрична правна уредба. В някои случаи ВАС приема жалби за образуване на дела за разглеждане на решение на особените юрисдикции, тъй като ги приема за административни актове. Съдилищата прилагат процедурата по ГПК. Пример за особена юрисдикция е Комисията по дискриминацията, Отделът по споровете в патентното ведомство.