15 years lawyer BG

Сподели

Това е едно спорно производство, в което административният акт може да се оспорва, както за законосъобразност, така и за целесъобразност и правилност. Оспорването обхваща обжалване и протестиране на административния акт. Осъществява се винаги пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

Заинтересованите лица могат да оспорват с жалба административните актове, както за тяхната законосъобразност, така и за целесъобразността им, а прокурорът може да ги оспорва с протест само по повод тяхната законосъобразност. Това те могат да сторят в 14-дневен срок от съобщаването на акта. При мълчалив отказ или съгласие, срокът е едномесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Жалбата и протестът се ползват от суспензивен ефект (спиране на изпълнението на административния акт до момента на произнасянето на административния орган). Те се подават чрез административния орган, автор на оспорвания административен акт. При просрочване се дава възможност за подновяване на срока, ако е пропуснат заради особени непредвидени обстоятелства.

Административния орган при оспорване на определен административен акт има право на отзив. Той може да го оттегли, издаде или измени, ако прецени да стори това. В противен случай трябва да изпрати жалбата или протеста на по-горестоящия административен орган.