15 years lawyer BG

Сподели

Касационното производство е второинстанционно производство, в което се упражнява контрол върху съдебни актове на първоинстанционен съд. То е редовно съдебно производство и е последното редовно произнасяне на съд в административния процес. Касационното решение е окончателно. Ако делото се върне в първоинстанционния съд, производството започва от първото незаконосъобразно процесуално действие, което е послужило за основание за отмяна на съдебното решение.

Субектите в това производство са групирани в три групи. Това са страните по делото, лицата, които не са участвали в него, но решението има сила спрямо тях и в третата група са Главният прокурор и неговият заместник от ВАП, които имат право да подават касационен протест.

Касационните основания са три – решението е нищожно, недопустимо, неправилно поради нарушение на материалните закони или наличието на съществено нарушение на процесуалните правила или необоснованост. Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор. Ако решението е недопустимо, ВАС го обезсилва в оспорената част, прекратява делото и го връща за ново разглеждане. Ако е нищожно, той прогласява нищожността му и ако не подлежи на прекратяване, го изпраща на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

Между администрацията и заинтересованото лице може да се сключи споразумение. То може да се извърши и пред съд, като в този случай може да бъде потвърдено с определение.