15 years lawyer BG

Сподели

На изпълнение подлежат само и единствено влезлите в сила наказателни постановления или решения на съдилищата – с други думи такива юридически актове, които са станали необжалваеми: тези, които не са обжалвани в срок, както и обжалваните, които са били потвърдени или изменени от съда (64 ЗАНН). В зависимост от вида на наложеното наказание, редът за изпълнението му и органът, който го осъществява, са различни.

Наказанието не се изпълнява, ако са изтекли две години при глоба, шест месеца при временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност и три месеца за общественото порицание. Давността тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. При всяко положение наказанието не се изпълнява, ако е изтекъл срок по –голям от половината от общия предвиден срок за изтичане на давността.

1. Когато наложеното наказание е обществено порицание, препис от НП или СР се изпраща в съответната организация, в която назначеният членува или на ръководството на предприятието, учреждението или организацията, където той работи – съобразно с указаното в НП или СР. Изпълнението на наказанието се осъществява чрез прочитане на НП или СР пред събрание на организацията или на трудовия колектив. Присъствието на нарушителя не е задължително.

2. Съгласно чл. 79. ал. 1 от ЗАНН Наказателните постановления и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, се изпълняват по реда за събиране на държавните вземания.

Орган по събирането им е Националната агенция по приходите към Министерството на финансите. НАП работи чрез публични изпълнители и като част от нейната дейност са посочени организацията и ръководството на дейността по обезпечаването и принудителното събиране на публични вземания, каквато е глобата. При осъществяване на функциите си агенцията взаимодейства с данъчната администрация, органите на МВР, органите на прокуратурата и следствието, областните управители и другите държавни и общински органи.

Когато с НП или СР е поставено отнемането на вещи в полза на държавата, препис от тях отново следва да се изпрати на НАП за изпълнение.

3. Третото административно наказание, предвидено в ЗАНН, е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Съгласно разпоредбата на чл. 81. ал.1 от ЗАНН Наказателното постановление или решението на съда, с което е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, се изпълнява от органите, които признават това право и контролират упражняването му, и от ръководителя на предприятието, учреждението или организацията, където наказаният работи.

Във всеки конкретен случай се преценява кой следва да бъде визираният в текста на чл.81 ал. 1 държавен орган. Това може да бъде КАТ към МВР, ръководителят на предприятието, учреждението или организацията, в която санкционираното лице упражнява своята професия или дейност.

Ако наказаният заема длъжност по професия или дейност, от упражняването на която е лишен, ръководителят на предприятието, учреждението или организацията го освобождава незабавно от тази длъжност. За времето на изтърпяване на наказанието той трябва да го устрои на някаква друга, подходяща длъжност, а ако такава няма – да прекрати трудовия договор с наказаното лице.

4. С разпоредбата на чл.82 от ЗАНН законодателят е предвидил конкретни давностни срокове, с изтичането на които наложеното административно наказание не подлежи на изпълнение. Съгласно чл. 82 административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:

а) две години, когато наложеното наказание е глоба;

б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

Давността на наказателните постановления

Давностният срок започва да тече от момента на влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието.

След извършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. Ал.3 на чл82 от ЗАНН регламентира т. нар абсолютна давност. Според този текст „независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока предвидения в чл. 82 ал. 1.” Това ще рече, че каквито и да е действия по изпълнението на наложеното наказание да са предприети, колкото и пъти да е прекъсвана давността и да е започвала да тече нова, наказанието не може да се изпълнява след изтичането на 3 години – ако е било глоба, 9 месеца – за временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, и 4 месеца и половина, ако е било наложено наказание обществено порицание.

Абсолютната давност обаче не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. Това се отнася и за висящите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алинея в сила.

Давността не се прилага служебно. Следователно както съответният административен орган, така и съдебният изпълнител не могат да се позоват на изтекла давност и да прекратят действията си по изпълнение на наказанието. На основание на изтекъл давностен срок чрез възражение може да се позове лицето, срещу което се изпълнява наказанието. Доброволното плащане след изтичане на давностния срок подновява задължението и от този момент започва да тече нова давност. Това е така, защото с  изтичането на давността не се погасява самото задължение, а само възможността то да бъде изпълнено принудително.