15 years lawyer BG

Сподели

На изпълнение подлежат задълженията, които са породени от изпълнителни основания, предвидени в АПК или друг закон. Изпълнението се осъществява от административния орган, който е издал акта или е трябвало да го издаде.

То започва по инициатива на по-горестоящия орган, на прокурора, омбудсмана или по писмена молба на заинтересован гражданин или организация. Отправя се покана за доброволно изпълнение и ако такова не последва, се изпраща предупреждение за пристъпване към принудителни действия в 14-дневен срок.

Изпълнението е изискуемо в отделни случаи от граждани и организации, а в други задължен може да бъде административен орган. В първата хипотеза способът за принудително изпълнение е „изпълнение на заместими задължения”. Изпълнението може да се извърши от органа на изпълнението от името и за сметка на задължения, а когато то е от личен характер, се прибягва до изпълнителни глоби.

Изпълнение срещу административни органи има в два случая – изпълнение на заместими действия вместо от администратиния орган от съответния взискател и при налагане на изпълнителни глоби на длъжностни лица от администрацията, изпълняващи функцията на административен орган.