15 years lawyer BG

Сподели

Възобновяването на административнонаказателни производства е извънреден контролен способ върху наказателното постановление и съдебното решение, с който приключва въззивното производство. Извършва се служебно от прокурора от административния съд към когото съответните лица отправят искането си. Той преценява, дали са налице основанията за стартиране на производството, установени в чл. 70 от ЗАНН. Ако реши, че следва да бъде образувано, той прави предложение за възобновяване към съответния окръжен съд.

Прокурорът има и правомощието да спре изпълнението на административнонаказателния акт, когато от изпълнението му могат да последват сериозни вредни последици.

Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурора. Разглежда се от тричленен или петчленен състав на ВАС в зависимост от това дали съответно решението е постановено от административен съд или от тричленен състав на ВАС.

Института на възобновяването е свързан с наказателните постановления, които са влезли в сила, както и с решени и/или прекратени от съда дела, образувани във връзка с обжалването на наказателните постановления.

Законът предвижда случаите, в които могат да бъда възобновени аминистративнонаказателни производства:

по отношение във влезли в сила наказателни постановления

по отношение на прекратени дела при обжалване на наказателни постановления

при решени дела с предмет обжалжане на наказателни постановления, когато е постановено съдебно решение.

Възобновяването означава да започне отново административнонаказателно производство с цел да бъде постановено ново решение. То се различава от обжалването. Обжалването е свързано с невлезли в сила наказателни постановления, а тук те са влезли в сила. Обжалването може да става на всички основания.

Пример: Страната смята, че неправилно са приложени правните норми, че неправилно са тълкувани, че неправилно е направена преценка на събраните доказателства и т.н.

Възобновяването обаче може да стане само на основата и при наличието на реално съществуващи факти от обективната действителност. Те са изчерпателно изброени в АПК:

1. С влязла в сила присъда е установено, че някои от доказателствата на които се основава наказателното постановление, решението на съда и определено са неистински.

2. Административнонаказващият орган или съдията са извърщили престъпление във връзка с наказателното постановление, решение и определения на съда.

3. Откриване на обстоятелства от съществено значение за разкриване на истината, които не са били известни при издаването на наказателни постановления, решения или определения на съда.

4. Когато деянието, за което е наложено административно наказание, притежава признаците на престъпление. В тази хипотеза предложението за възобновяване може да се направи само от окръжния прокурор. Предложението на окръжния прокурор се разглежда от съответния окръжен съд, който разглежда предложението в тричленен състав с призоваването на страните.

Източник: БГ ПРАВО