15 years lawyer BG

Сподели

Административнонаказателната отговорност се изразява в осъществяване на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административноправни задължения. Тя е проява на държавна наказателна репресия, изпълнявана по административен ред. Прилагат се намалени по размер и различни по вид наказателни санкции, налагани от самата администрация.

Административнонаказателните актове подлежат на обжалване пред съответния районен съд. Допуска се и касационно обжалване, както и възобновяване на административнонаказателни дела в предвидените от закона случаи.

Важен принцип в областта на административната отговорност е административните нарушения и съответстващите им наказания да бъдат установени в правна норма още преди извършването им. Налаганите санкции трябва да бъдат адекватни на нарушението и налагани само при виновно поведение на нарушителите. Административното нарушение е действие или бездействие, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Свързано е с виновно неизпълнение или лошо изпълнение на определено административно задължение.

Функцията на Административната Отговорност

Административнонаказателната отговорност играе важна роля за укрепване и усъвършенстване на законността в областта на държавното управление и спомага за нормалното и резултатно действие на различните административни служби. Тя съдейства за засилване и утвърждаване на държавната, обществената, личната дисциплина, необходима за решаване на всички задачи, за които органите на държавното управление отговарят пряко.

Административнонаказателната отговорност е реализация на санкцията на административноправна норма и се изразява в претърпяване на негативни правни последици от страна на правонарушителя, поради факта на извършеното от него правонарушение. Осъществяването на административната отговорност е наказание, властническа наказателна мярка, израз на държавната наказателна репресия, налагана по административен ред.

Принципите на Административната Отговорност

Всяко едно административно нарушение и съответстващото му наказание трябва да бъдат установени в правна норма, издадена преди неговото извършване.

Налаганите санкции трябва да бъдат адекватни на проявената неправда, да съответстват на степента на обществената опасност на деянието, на субективната ангажираност на нарушителя и личното му положение.

Недопустимо е налагането на повторно наказание за едно и също деяние.

Административното наказание може да се наложи само заради проявена лична вина при извършване на наказуемото деяние.

Административната отговорност е израз на временен укор спрямо виновното лице, което не подронва положението му на добър гражданин на обществото, нито пък дава основание да се уронва неговият престиж.

Преди всичко при административното наказване са възприети намалени по размер и различни по вид наказателни санкции (предимно глоба, която не може да надхвърли определен размер). При административните нарушения основната работа по налагане на наказанията се извършва от самата администрация, за разлика от углавното наказване, където наказващ орган може да бъде само съдът.

ЗАНН като основен закон в областта на административното наказание установява общо правило за съдебен контрол върху всички наказателноадминистративни актове – според чл. 59, ал. 1 от ЗАНН наказателните постановления подлежат на обжалване (оспорване) пред съответния районен съд. Законодателят допуска и касационно обжалване, както и възобновяване на административнонаказателни дела в предвидените от закона случаи.